Over dit blog

(For English, scroll down)

Tussen stimulus en respons is ruimte. Die ruimte is voor ons, daarin ligt de vrijheid en kracht om zelf onze respons te kiezen. Die keuze bepaalt onze groei en geluk. – Stephen Covey

Hoewel het leven niet volledig maakbaar is, ben je geen hulpeloze speelbal van het lot. Ook al heb je geen controle over veel zaken, je hebt wel degelijk de mogelijkheid om je leven in grote mate vorm te geven. Daar ben ik diep van overtuigd. Uit eigen ervaring weet ik echter hoe moeilijk dat kan zijn. Vaak heb ik het gevoel gehad dat er totaal geen ruimte was tussen stimulus en respons. Toch bleek die ruimte er altijd te zijn, al zag ik die aanvankelijk over het hoofd. Gaandeweg en met vallen en opstaan leerde ik dat om de ruimte tussen stimulus en respons te benutten, je het volgende nodig hebt:

  • Ideeën en denkkaders die je helpen op een zinvolle en heldere manier na te denken en zaken in een nieuw licht te zien.
  • Vaardigheden, tools en werkwijzen die je helpen effectief te handelen.
  • Aanmoediging en inspiratie om door te blijven gaan, ook als het tegenzit.

Dit alles komt je niet aanwaaien; het is een voortdurende ontdekkingsreis van studie, onderzoek en veel uitproberen. Het is ondoenlijk om steeds opnieuw zelf het wiel uit te moeten vinden. Voor mijzelf sprekend kan ik zeggen dat ik nooit zover was gekomen zonder mensen die de moeite namen hun kennis en inzichten te delen. Ik ben hen allen enorm dankbaar.

Op mijn beurt wil ik ook een bijdrage leveren. Daarom schrijf ik dit blog, waarin ik onderwerpen bespreek die voor mij waardevol zijn gebleken en waarvan ik denk dat ze ook voor anderen nuttig kunnen zijn. De meeste artikelen zullen naar verwachting in het Engels zijn, om een groter publiek te bereiken (aangezien veel Nederlandstaligen ook Engels begrijpen). Echter, wanneer de onderwerpen specifiek voor Nederlandstaligen relevant zijn, zoals de bespreking van boeken die alleen in het Nederlands beschikbaar zijn, zullen de artikelen in het Nederlands geschreven worden.

Kijk gerust rond om te zien of er iets voor jou bij zit. Misschien spreekt niet alles je aan, maar dat is niet erg. Als er maar één artikel tussen zit waar je echt iets aan hebt, dan heb ik mijn doel bereikt.

Tot slot iets over mijn achtergrond: ik ben opgeleid als podotherapeut en bewegingstechnoloog, en ik heb een eigen podotherapiepraktijk in Den Haag, zie:

www.podotherapiearjansmeele.nl

 

Arjan Smeele

 

About this blog

Between stimulus and response, there is a space. In that space lies our freedom and power to choose our response. In our response lies our growth and happiness. – Stephen Covey

Although life is not entirely malleable, you are not a helpless plaything of fate. Despite lacking control over many things, you can still significantly shape your life. I am deeply convinced of that. From personal experience, however, I know how difficult it can be. Often, I have felt there was no space between stimulus and response at all. Yet, that space was always there, although I initially overlooked it. Over time and through trial and error, I learned that to utilize the space between stimulus and response, you need the following:

– Ideas and frameworks that help you think in a meaningful and clear way and see things in a new light.
– Skills, tools, and methods that help you act effectively.
– Encouragement and inspiration to keep going, even when things get tough.

None of this comes easily; it is a continuous journey of study, research, and a lot of experimentation. It is impractical to keep reinventing the wheel. Speaking for myself, I can say that I would never have come this far without people who took the time to share their knowledge and insights. I am enormously grateful to all of them.

In turn, I want to contribute as well. That’s why I write this blog, where I discuss topics that have proven valuable to me and which I believe can also be beneficial to others. Most articles are expected to be in English to reach a larger audience (since many Dutch speakers also understand English). However, when the topics are specifically relevant to Dutch speakers, such as reviews of books available only in Dutch, the articles will be written in Dutch.

Feel free to look around to see if there is something that interests you. Perhaps not everything will appeal to you, but that’s okay. If there is even one article that you find truly helpful, then I have achieved my goal.

Lastly, a bit about my background: I am trained as a podiatrist and Human kinetics technologist, and I have my own podiatry practice in The Hague (The Netherlands), see:

www.podotherapiearjansmeele.nl